האם המשטרה יכולה לחייב חשוד למסור סיסמה לנייד?

האם המכשיר הנייד שלכם מוגן בסיסמה באמצעות טביעת אצבע? ייתכן והמשטרה תוכל לחדור למכשירכם מבלי להפר את הזכויות החוקיות שלכם

עם התפתחות המכשירים הניידים התפתחה גם טכנולוגיית ההצפנה וההגנה על חדירה למכשיר הנייד. אחד מאמצעי ההגנה הנפוצים כיום בטלפונים חכמים הינה שימוש בטביעת אצבעו של הבעלים על מנת לפתוח את המכשיר ולהיכנס לתוכן שלו.

למרות ששיטת הצפנה זו הינה טובה במצבים רגילים, לאחר פסיקת בית המשפט בווירג'יניה שבארה"ב, במידה ויגיע המכשיר למשטרה, ייתכן ויחייבו את הבעלים לפתוח אותו באמצעות טביעת האצבע שלו והדבר לא ייחשב כהפרה של זכות השתיקה של החשוד.

שופט בית משפט בווירג'יניה ארה"ב קבע כי חשוד אינו חייב למסור למשטרה את סיסמת הכניסה שלו למכשיר הנייד, אולם המשטרה יכולה לחייב אותו למסור את טביעת האצבע שלו על מנת לבצע חדירה למכשיר. לשיטתו של בית המשפט בווירג'יניה סיסמה נומרית או אלפאנומרית נופלת לתוך הקטגוריה של ידיעה של החשוד, שעל ידיעה זו הוא זכאי לשמור כחלק מזכות השתיקה שלו.

ואולם, טביעת האצבע אשר נמסרת למשטרה כחלק מהליך המעצר אינה כזאת, והיא למעשה בדיוק כמו DNA של החשוד אשר אינה תלויה בידיעה כזאת או אחרת. המשמעות של הדבר הינה כי המשטרה יכולה להשתמש בטביעת האצבע של החשוד על מנת לפתוח את הצפנת הנייד ולחדור לתוכן על מנת לבצע בו חיפוש גם ללא שיתוף פעולה של החשוד. כמובן שעל מנת לבצע חיפוש, על המשטרה לקבל צו לחיפוש, אולם צו זה לא מקנה להם את הזכות לדרוש את הסיסמה הנומרית או אלפאנומרית.

הדיון המדובר נסב סביב נאשם אשר הואשם בכך שחנק את חברתו. המשטרה טענה כי במכשיר הנייד יש סרטון של האירוע והמכשיר מוגן באמצעות טביעת אצבע. המשטרה חייבה אותו לפתוח את המכשיר והוא טען בבית משפט שפעולת המשטרה הפרה את זכויותיו. בית המשפט פסק שלא הופרו זכויותיו במקרה זה.

פסיקה זו של בית המשפט הינה חשובה וייחודית לאור העובדה שהיא עושה הפרדה בין זהותו של האדם ובין הידיעה שלו. בעוד החוק מגן על הידיעה באמצעות זכות השתיקה, זהותו של אדם אינה מוגנת.

מה בנוגע לחוק בישראל?

בישראל אין עדיין פסיקה מנחה בנושא מסירת סיסמת הצפנה של מכשיר אלקטרוני, ולמרות שהדבר עלה במספר ערכאות אין עדיין הכרעה כלשהי בנושא. כך גם המצב בכל נושא טביעת האצבע כאמצעי אבטחה, דבר שטרם נדון בבתי המשפט. נושא ההצפנה הופנה למחוקק אשר מציע להסדיר את הנושא בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד- 2014, אשר עבר את הקריאה הראשונה בכנסת. סעיף 95 להצעה קובע כי לבית המשפט יש את הסמכות חייב את בעל ההצפנה למסור את הסיסמה הנומרית או האלפאנומרית. כלומר, חשוד יהיה חייב למסור סיסמה למכשירנייד או למחשב אם יחויב על ידי בית המשפט לעשות כן וזאת בתנאים הקבועים בהצעה.

אם זה הכיוון אליו פונה המחוקק אין ספק שאם יידרש חשוד למסור את טביעת אצבעו לשם פתיחת מכשיר נייד, הוא יהיה חייב לעשות כן והדבר לא יהיה הפרה של זכות השתיקה שלו או של כל זכות אחרת, אולם טרם הגענו לשם. במצב הדברים כיום מסירת סיסמה כזאת או אחרת עלולה להוות פגיעה בזכות למניעת הפללה עצמית ופגיעה בפרטיות. 

על מנת לא להימצא בסיטואציה שכזו, הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות הוא לבטל את השימוש בזיהוי טביעת אצבע במכשיר, ולחזור ולהשתמש בסיסמה נומרית או אלפאנומרית רגילה אשר למשטרה אין סמכות לדרוש אותה ממכם. 

מאמרים ופרסומים נוספים